วิธีการเช็คเบี้ยประกันให้ได้ไว

เอกสารที่ใช้ในการเช็คเบี้ย ประกันภัยรถยนต์

เอกสารที่ใช้ในการแจ้งงานประกันภัย

1.สำเนาทะเบียนรถ (ยี่ห้อรถ, รุ่นรถ, รูปรถ, และซีชี)

2.สำเนาบัตรประชาชน กรณีที่ชื่ผู้อประกันไม่ตรงกับสำเนาเล่ม

3.วันคุ้มครอง

4.ที่อยู่จัดส่งเอกสาร

5.เบอร์โทรลูกค้า (นัดตรวจรถ) กรณีที่เป็นงานประเภท 1

6.หลักฐานการชำระเงิน